Việc cài đặt sẽ theo từng trường hợp dưới đây. Để cài đặt thì bạn cần phải có:

  • Authorization number(s), đã được gửi cho bạn bằng email từ Esri hoặc Nhà Phân phối của Esri. Bạn phải chắc chắn rằng bạn có authorization number mới trước khi bắt đầu quá trình này.
  • Phần mềm ArcGIS 10 mới, đã download hoặc đã có đĩa vật lý.

Tình huống 1 – Triển khai Single Use License (Cơ bản)
Trong trường hợp này, công ty hoặc tổ chức của bạn có quy mô nhỏ với từ 1 đến 5 người sử dụng các ứng dụng và extensions của ArcGIS Desktop. Trong môi trường này, thông thường mỗi người sử dụng có license ArcGIS Desktop của riêng mình với phiên bản và những extensions họ muốn.
Triển khai:

1. Gỡ bỏ bản 9.x
2. Cài đặt bản 10

Đăng ký bản quyền thông qua Software Authorization Wizard bằng cách nhập Authorization number cho phần mềm gốc và các extensions.

Tình huống 2 – Triển khai Concurrent Use License (Cơ bản)
Nhiều tổ chức tiết kiệm chi phí bằng cách tận dụng mô hình cấp phép Concurrent Use. Trong tình huống này, những người sử dụng thường có nhu cầu như nhau đối với các tính năng của ArcGIS và chia sẻ các giấy phép Concurrent Use được quản lý bằng ArcGIS License Manager trên mạng nội bộ. Điểm mới trong ArcGIS 10 cho phép bạn mượn license khi ngắt kết nối khỏi mạng. Khóa cứng và yêu cầu mã khóa (keycode) không còn được sử dụng trong phiên bản 10 này.

Triển khai:

1. Gỡ bỏ ArcGIS License Manager 9.x trên máy chủ.
2. Cài đặt ArcGIS Server Manager 10.
3. Đăng ký giấy phép cho máy chủ đó thông qua Software Authorization Wizard. Bạn không cần yêu cầu keycode; chỉ cần đơn giản thực hiện những bước chỉ dẫn trong Wizard.
4. Xem xét kích hoạt tính năng cho mượn license nếu người sử dụng có thể có lợi khi phải ngắt kết nối khỏi hệ thống mạng.

a. Xác định thời gian cho mượn. Esri đề xuất khoảng thời gian cho mượn ngắn hơn, đề phòng trường hợp máy tính bị mất hay bị hư hỏng, license sẽ không được trả lại cho đến khi thời hạn cho mượn kết thúc.
b. Nếu cần phải có nhiều khoảng thời gian cho mượn khác nhau, hãy cài đặt một trình quản lý license thứ hai để những khoảng thời gian khác nhau có thể được thiết lập. Bạn chỉ có thể thiết lập một khoảng thời gian (số lượng ngày) cho tất cả các license được mượn từ một máy chủ cụ thể.

Tình huống 3: Giáo dục – Triển khai Teaching và Research Lab Kit
Teaching và Reasearch Lab Kit (Bộ phần mềm dành cho nghiên cứu và Giảng dạy) cung cấp 31 giấy phép sử dụng dạng Single Use hoặc Concurrent Use với tùy chọn mua thêm các gói 10 license bổ sung. Tuy nhiên, thông thường thì đối với ArcGIS 9.3.1 và các phiên bản trước đó, khách hàng có thể chọn mua Single Use License, theo đó họ sẽ nhận được một file license mà có thể được dùng cho 31 máy. Việc chia sẻ một license 9.x cho tất cả các máy trong lớp học/phòng lab được sử dụng dựa trên cơ sở lòng tin để thực hiện thỏa thuận bản quyền và đã cho thấy sự thiếu bảo mật.

Trong ArcGIS 10, mỗi máy tính được cấp phép single use license sẽ được đăng ký độc lập, nhưng cách tốt nhất là chuyển qua mô hình cấp phép concurrent use. Điều này cho phép việc re-imaging đối với các máy trong một phòng lab tiêu chuẩn mà không cần tốn thêm công sức quản trị hay những hạn chế trong quá trình đăng ký bản quyền. Bởi vì hầu hết các phòng lab được nối mạng, việc cài đặt ArcGIS License Manager 10 trên một máy chủ sẽ thật đơn giản. (Nếu các máy tính trong phòng lab không được kết nối, một gói các license “Teaching and Research Lab Kit Single Use” sẽ là tùy chọn của bạn, tuy nhiên mỗi máy tính trong phòng lab đó phải được đăng ký bản quyền một cách độc lập).

Triển khai – Concurrent Use

1. Máy chủ

a. Cài đặt ArcGIS License Manager trên một máy chủ trong mạng.
b. Đăng ký License Manager đó

2. Máy khách

a. Cài ArcGIS Desktop 10 trên mỗi máy khách
b. Chạy trình ArcGIS Administration và kết nối với trình quản trị license (license manager) trên máy chủ
c. Tạo bản sao (image) của máy khách có ArcGIS Desktop đã được cài đặt
d. Cài đặt bản sao đó cho các máy tính khác trong phòng lab. (Qúa trình tái tạo bản sao sẽ không gây ra các vấn đề về bản quyền).

Triển khai – Single Use

1. Cài đặt ArcGIS Desktop 10.
2. Tạo bản sao của máy khách đã được cài đặt ArcGIS Desktop.
3. Thực thi bản sao trên các máy tính khác trong phòng lab.
4. Đăng ký bản quyền phần mềm trên từng máy.
Hủy đăng ký trên mỗi máy trước khi tái tạo bản sao khác (tối đa 4 lần/năm).

Tình huống 4 – Giáo dục – Triển khai cho nhiều người sử dụng trong trường
Để thuận tiện trong quá trình cài đặt, Esri đề xuất các tổ chức giáo dục cần triển khai số lượng lớn license sử dụng mô hình giấy phép Concurrent Use. Mô hình cấp phép này cho phép các giấy phép có thể được sử dụng lại một cách dễ dàng (với điều kiện có kết nối với máy chủ quản lý license) sau khi re-imaging ổ cứng và do đó tốn ít công sức quản trị hơn. Các tổ chức cũng có thể sử dụng các giấp phép Single Use nhưng nó yêu cầu việc đăng ký trên từng máy sau khi cài đặt và phải hủy bỏ đăng ký trước khi xóa sạch ổ cứng.

Triển khai

1. Máy chủ

a. Gỡ bỏ ArcGIS License Manager 9.x, nếu nó đã được cài đặt
b. Cài ArcGIS License Manager 10
c. Đăng ký license cho máy chủ quản trị
i. Nếu cần nhiều license manager (cho các phòng ban khác nhau), hãy chuyển số lượng license cần thiết tới máy chủ thứ 2.
ii. Tạo một options file để bảo lưu một license cho giáo viên hướng dẫn, nếu muốn.
iii. Nếu có nhiều hơn một phòng lab trong tòa nhà, bạn cũng có thể thêm nhóm cho options file đó, giới hạn các license ArcView cho một nhóm lab và ArcEditor cho nhóm lab khác.

2. Máy khách

a. Cài đặt ArcGIS Desktop 10 trên một máy.
b. Chạy ArcGIS Administrator và kết nối tới trình quản trị license trên máy chủ.
c. Tạo bản sao (image) của máy khách có ArcGIS Desktop đã được cài đặt.
d. Cài đặt bản sao đó cho các máy tính khác trong phòng lab. (Qúa trình tái tạo bản sao sẽ không gây ra các vấn đề về bản quyền).

Tình huống 5: Triển khai ELA cho một cơ quan chính phủ hoặc một công ty nhỏ ngành tiện ích
Với tính năng cho phép mượn giấy phép trong ArcGIS Desktop 10, các cơ quan chính phủ hay các công ty nhỏ ngành tiện ích nên xem xét sử dụng trước hết là các giấy phép dạng Concurrent Use và chỉ sử dụng các giấy phép dạng Single Use nếu có yêu cầu đặc biệt. ELA có thể bao gồm cả các giấy phép SU và CU, và những giấy phép này cũng có thể hết hạn theo điều khoản của thỏa thuận ELA đó.
Nhu cầu đối với các giấy phép Single Use có thể giảm nếu tổ chức đó sử dụng tính năng mượn giấy phép của mô hình Concurrent Use.
Nếu giấy phép dạng Single Use là cần thiết, người quản trị có thể sử dụng tính năng provisioning, rất hữu ích trong Customer Care Portal.

Tình huống 6: Tổ chức chính phủ lớn
ELA cho các tổ chức lớn thường là một tập hợp các giấy phép cả ở dạng Single Use và Concurrent Use cho phầm mềm ArcGIS ở các cấp độ khác nhau, với nhiều extensions khác nhau ở nhiều phòng ban khác nhau. Trong bản ArcGIS 10, các nhà quản trị nên tận dụng giấy phép Concurrent Use, kích hoạt tính năng cho mượn license để hạn chế nhu cầu quản lý các giấy phép Single Use.

Nhiều trình quản lý giấy phép cũng có thể được sử dụng để kích hoạt tính năng theo dõi việc đăng ký các giấy phép trên mỗi máy chủ/mỗi phòng ban, phục vụ các mục đích kiểm toán. Người quản trị có thể cần lưu ý đến những vấn đề sau:

  • Quản lý và theo dõi việc mượn các giấy phép Concurrent Use.
  • Đặt thời gian hết hạn mượn license Concurrent Use khác nhau cho mỗi máy chủ
  • Thiết lập các tùy chọn khác nhau (sử dụng options file) trên mỗi máy chủ.
  • Kích hoạt cơ chế failover cho các máy chủ quản lý license.

Triển khai:

1. Gỡ bỏ ArcGIS License Manager 9.x
2. Cài đặt ArcGIS License Manager 10
3. Đăng ký tất cả các giấy phép cho máy chủ. Có thể đăng ký một số lượng cần thiết các license, tuy nhiên nếu bạn có kế hoạch triển khai các máy chủ quản lý license khác, Esri đề xuất thực hiện theo thứ tự sau:

a. Nếu các máy chủ nằm trong những mạng độc lập trong tổ chức, hãy lập kế hoạch trước để đăng ký số lượng cần thiết cho mỗi máy chủ trong một quãng thời gian có giới hạn.
b. Sau khi đăng ký bản quyền các giấy phép cho máy chủ đầu tiên, hãy chuyển số lượng giấy phép mong muốn cho những máy chủ khác trong mạng.

4. Cài đặt các thông số cho mượn giấy phép
5. Nếu cần, hãy sử dụng một options file để đặt những quyền truy cập nhất định đến máy chủ quản lý giấy phép đó.

Kiểm tra lại bằng cách sử dụng audit log.

Tình huống 7: Hệ thống máy tính cũ và Công nghệ điện toán đám mây
Trong tình huống này, một tổ chức, ví dụ như trong ngành tiện ích, có nhiều người sử dụng ArcGIS Desktop, trong đó hơn một nửa trong số họ muốn được cập nhật lên ArcGIS 10. Những người khác trong tổ chức này có vấn đề với các ứng dụng cũ hoặc các add-on tùy biến được viết bằng Visual Basic 6 vốn không được hỗ trợ trong phiên bản ArcGIS mới nhất. Đồng thời, tổ chức này vừa chuyển toàn bộ dữ liệu của mình lên môi trường điện toán đám mây để phục vụ dữ liệu cho cộng đồng và đối tác tốt hơn, cũng như giảm tính manh múi trong hạ tầng điện toán của mình. Tuy nhiên, việc chuyển dữ liệu đã làm giảm hiệu quả đối với nhiều người sử dụng ArcGIS Desktop bởi vì tốc độ truy xuất dữ liệu “thô” trên mạng thường chậm.

Tổ chức này có thể nâng cấp các máy chủ quản lý license của họ lên bản 10 và vẫn cho phép các máy khách chạy 9.x và 10 sử dụng các giấy phép Concurrent Use bản 10. Khi chuyển dữ liệu (và ứng dụng) lên nền điện toán đám mây, tổ chức này có thể hy vọng khai thác sử dụng các máy chủ đầu cuối, ví dụ như Citrix, để cho phép môi trường máy tính để bàn lưu trú trên đám mây cùng với dữ liệu. Mặc dù trình quản lý license trong môi trường đám mây, nếu người sử dụng có ArcGIS Desktop 10 cài trên máy của mình, họ vẫn có thể mượn một license để sử dụng khi ngắt kết nối khỏi mạng. Lưu ý rằng để hiệu quả in ấn được tối ưu, tổ chức này nên cài đặt một máy chủ in ấn trong môi trường đám mây để gửi một tác vụ in tới một máy in trong mạng nội bộ.

Tình huống 8: Triển khai trong môi trường hỗn hợp
Thủ tục đăng ký bản quyền mặc định truyền thông tin đăng ký qua mạng Internet là giải pháp đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên, với nhiều tổ chức, một số người sử dụng có thể không có kết nối Internet trực tiếp, họ hoặc người quản trị có thể thực hiện đăng ký bản quyền như sau:

Triển khai:

1. Gỡ bỏ bản 9.x
2. Cài đặt bản 10
3. Chạy “Software Authorization Wizard” và nhập mã số đăng ký (authorization number) cho phần mềm lõi và các Extension (hoặc dẫn SAW đến một provisioning file).
4. Lấy file do SAW vừa tạo ra và đưa sang một máy khác để chuyển qua email hoặc upload lên trang Esri Customer Care thiết lập lưu trữ an toàn và nhận file kích hoạt.

Trên máy tính đã tạo ra file, chạy SAW và sử dụng file vừa nhận được từ Esri để đăng ký bản quyền cho máy tính đó.

Tình huống 9: Triển khai ArcGIS Engine
ArcGIS Engine 10 có thể tận dụng một Single Use License hoặc một Concurrent Use License. Việc sử dụng thế nào cho hiệu quả nhất tùy từng tình huống của người sử dụng và tùy vào phương thực triển khai – là một gói giải pháp hay là một giải pháp nhúng. Phần này thảo luận những tùy chọn chứ không thảo luận một tình huống triển khai tốt nhất.

Từ các tình huống đã đề cập ở trên, bạn sẽ thấy rằng xu hướng đề xuất là concurrent use license. Trong bản 10, ArcGIS Engine cũng có thể được sử dụng trong phương thực concurrent use license. Lợi ích của việc tận dụng license trên những máy tính khác nhau và với những người sử dụng khác nhau là rất rõ ràng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng license manager phải được cài đặt trên một máy chủ trong mạng của người sử dụng và đối tác OEM của bạn không thể “ẩn” license manager đó.

Mặt khác, single use license cũng có thể được cài đặt ẩn. Miễn là người dùng cuối có truy cập Internet, single use license có thể kích hoạt bản quyền này bằng cách sử dụng một file provisioning từ khi cài đặt, tạo kết nối và kích hoạt bản quyền.