Thỏa thuận cấp phép ELA (Enterprise License Agreement) về cơ bản được triển khai như những giấy phép “tại chỗ” (site), theo đó cho phép khách hàng triển khai một số lượng không hạn chế các sản phẩm phần mềm nằm trong thỏa thuận với Esri. Những khách hàng quan tâm đến ELA thường là những khách hàng sử dụng GIS rộng rãi trong toàn bộ tổ chức của họ.

Tổng quan
Thỏa thuận cấp phép phần mềm tổng thể (ELA) là một thỏa thuận trong đó khách hàng cam kết thanh toán hàng năm cho Esri trong một khoảng thời gian xác định và được sử dụng phần mềm, bảo trì, các dịch vụ và/hoặc đào tạo. ELA về cơ bản được triển khai như những giấy phép “tại chỗ” (site), theo đó cho phép khách hàng triển khai một số lượng không hạn chế các sản phẩm phần mềm nằm trong thỏa thuận với Esri. Những khách hàng quan tâm đến ELA thường là những khách hàng sửdụng GIS rộng rãi trong toàn bộ tổ chức của họ.

ELA là những thỏa thuận cấp phép duy nhất bao gồm một loạt các điều kiện đi kèm. Một phòng ban có thẩm quyền trong tổ chức phải cam kết và giám sát việc thực thi các điều kiện áp dụng cho tất cả các phòng ban, đơn vị đã nêu trong thỏa thuận đó. Thỏa thuận này cũng yêu cầu người liên hệ chung làm việc với Esri để quản lý thỏa thuận.

ELA tiêu chuẩn
Thỏa thuận cấp phép phần mềm tổng thể của chúng tôi được thiết kế cho những khách hàng cỡ vừa và lớn. Mỗi thỏa thuận là duy nhất nhưng sẽ bao gồm một điều khoản cho phép việc triển khai không hạn chế những sản phẩm phần mềm nhất định.

Như đã đề cập ở trên, các ELA là những thỏa thuận cấp phép duy nhất bao gồm những điều kiện và điều khoản đặc biệt. Cũng có những vấn đề riêng biệt phát sinh trong quá trình đàm phán một ELA, cũng như có những sản phẩm có yêu cầu nhất định không thể bao gồm trong các ELAs. Để biết danh sách những sản phẩm loại trừ này, hay liên hệ với chúng tôi.

Những khách hàng có nhu cầu sử dụng GIS như sau có thể áp dụng ELA:

  • Khách hàng coi GIS là công nghệ nền tảng cho thành công trong hoạt động của họ, và có thể lên kế hoạch triển khai để đáp ứng các nhu cầu tối quan trọng của họ
  • Khách hàng coi GIS là một nền tảng CNTT, có thểsử dụng để mở rộng những hệ thống hiện tại với dịch vụ và dữ liệu địa không gian
  • Khách hàng có kế hoạch tích hợp GIS với các ứng dụng khác trong tổ chức của họ, ví dụ như hệ thống quản lý công việc, ERP hoặc các hệ thống thông tin kinh doanh thông minh (BI).

Khách hàng có dự định quản lý và sử dụng GIS một cách tập trung.

Lợi ích của khách hàng
Lợi ích lớn nhất mà khách hàng lựa chọn ELA nhận thấy được là giá trị đơn vịcho mỗi bản quyền phần mềm giảm xuống. Một số lợi ích khác có thể bao gồm:

  • Quyền triển khai không giới hạn – Vì một số lý do, đây là một khả năng rất hấp dẫn, không chỉ bởi tránh được thời gian xử lý, báo cáo và chờ đợi cho mỗi yêu cầu mua phần mềm.
  • Linh hoạt – Các tổ chức CNTT đặc biệt bị thu hút bởi khả năng sử dụng không giới hạn các sản phẩm dành cho máy tính để bàn cũng như cho máy chủ của Esri. Khi mà những thiết kế hệ thống của một tổ chức lớn dần lên, các phòng ban IT có thể triển khai sản phẩm GIS phù hợp nhất với nhu cầu của họ.
  • Giảm các chi phí hành chính – ELA nhìn chung yêu cầu thanh toán 1 năm một lần, làm cho chi phí mua sắm giải xuống đáng kể. Ngoài ra, các chi phí hành chính cũng có thể giảm xuống do tổ chức cộng tác và quản lý tập trung việc phân phối, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ và đào tạo.