Added on 13/10/2015 Category Web Design
Y tế

Xem thêm:


Hệ thống GIS Quản lý và cảnh báo dịch tễ được Công ty VietGIS xây dựng cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Đây là một công cụ giúp cho công ty thực hiện quản lý CSDL chăn nuôi mà trước đây thường hay thực hiện thủ công bằng các phần mềm khác như Excel để phục vụ cho mục đích thống kê. Cơ sở của phần mềm mới này là công nghệ GIS với bản đồ số với việc hỗ trợ cập nhật và theo dõi số liệu trên bản đồ sẽ giúp cho công tác quản lý số liệu được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, chính xác và an toàn.

Dichte1

Sau đây là một số tính năng của phần mềm:
Đối với Lãnh đạo công ty:
– Theo dõi được tình hình cập nhật số liệu sản xuất định kỳ của các điểm trại trên toàn quốc có trên hệ thống
– Theo dõi được tình hình dịch tễ của các điểm trại:
Dichte5

– Theo dõi được lịch sử dịch tễ của trại
– Phân loại vùng ảnh hưởng (lây nhiễm) theo khoảng cách không gian từ điểm trại phát bệnh
– Thiết lập danh mục SOP để xử lý và ngăn ngừa dịch bệnh cho từng vùng ảnh hưởng
– Thông báo đến các điểm trại trong vùng ảnh hưởng qua Email hoặc SMS
– Theo dõi các biểu đồ, báo cáo định kỳ trong hệ thống:
Dichte6

Đối với nhân viên:
– Cập nhật danh sách các trang trại chăn nuôi của công ty trên bản đồ số
– Theo dõi và cập nhật số liệu sản xuất định kỳ của các điểm trại và gửi thông báo đến điểm trại nếu chưa gửi số liệu định kỳ
– Tích hợp và cập nhật SOP vào phần mềm để quản lý
– Quản lý danh mục dịch bệnh
Pict5
Nếu là các chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của các cơ sở trang trại, khách hàng của công ty thì sẽ:
– Thường xuyên nhận được cảnh báo (bằng SMS, Email) nếu có bất cứ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nào ảnh hưởng đến cơ sở của mình
– Thường xuyên nhận được thông tin hướng dẫn xử lý mới nhất từ công ty để phòng ngừa dịch bệnh. Đây là thông tin rất quan trọng giúp cho đơn vị chủ động phòng tránh dịch bệnh
– Luôn được yêu cầu cập nhật thông tin tình hình sản xuất của cơ sở mình.

Cơ sở dữ liệu của phần mềm được tự động sao lưu định kỳ bởi một module riêng rẽ, hoạt động độc lập, quản trị hệ thống có thể thiết lập chu kỳ thực hiện cho module này để thực hiện.