Đã có ArcGIS Earth!

ArcGIS Earth là một chương trình xem bản đồ trên máy tính để bàn, cho phép người dùng mở và làm việc với dữ liệu bản đồ 3D và 2D để hiển thị trên quả địa cầu. ArcGIS Earth có thể đọc các dịch vụ (services) của Esri, Shape file và các chuẩn định dạng mở như KML, KMZ. Người dùng có thể hiển thị dữ liệu và truy cập các màn hình với các liên kết và hình ảnh, email và in các ảnh […]

Read More →